Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Magdalena Gawłowska-Bujok prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: No Fluff Jobs Sp. z o.o. dawniej No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska-Bujok, Pl. Kaszubski 8/503, 81-350 Gdynia, NIP: 548-252-65-29 (dalej: No Fluff Jobs Sp. z o.o.).

2. Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania Konkursu na Profilu Facebook nofluffcoder.com Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: 13.04.2018 - 15.04.2018.

3. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej opcji z odpowiedzi udzielonych przez uczestników konkursu na pytanie konkursowe (dalej: Odpowiedź).

4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności w kwestii konkursu.

5. Uczestnik może udzielić odpowiedzi, komentując konkursowy post na Facebooku. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która udzieliła odpowiedzi konkursowej w poście konkursowym.

6. Pracownicy No Fluff Jobs, ich krewni do czwartego stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci do drugiego stopnia powinowactwa nie mogą brać udziału w konkursie.

7. Nagrodę stanowią produkty przedstawione poniżej:

Skarpetki damskie No Fluff Coder niebieskie lub czerwone

Nagrody zostaną wysłane do zwycięzcy na koszt Organizatora Konkursu w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zakończenia konkursu.

II.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Dajcie znać w komentarzu, dlaczego mamy Wam wysłać nasze socksy?”

2. Odpowiedź będzie oceniana przez Jury Konkursowe, w którego skład wchodzą: Monika Korthals, Katarzyna Rojewska oraz Anna Wensierska. Jury będzie podejmować decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym. Kryterium oceny odpowiedzi konkursowych, jakim będzie się kierować Jury Konkursowe to: (i) ciekawość, (ii) oryginalność i (iii) kreatywność odpowiedzi. Kryteriami pomocniczymi są: (i) zwięzłość oraz (ii) poprawność językowa odpowiedzi.

3. W celu weryfikacji zwycięzcy i wydania mu nagrody konkursowej, Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego (w przypadku wysyłki Nagrody kurierem).

4. Imię i nazwisko zwycięzcy może być ogłoszone publicznie na stronie nofluffcoder.com oraz innych stronach wchodzących w skład No Fluff Coder.

5. Przystępując do Konkursu uczestnik:

a) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez No Fluff Coder swojego imienia i nazwiska dla celów informacyjnych,

b) oświadcza, że udziela nieodpłatnie No Fluff Coder licencji niewyłącznej do korzystania z Odpowiedzi na wszystkich polach eksploatacyjnych znanych w chwili sporządzenia Odpowiedzi.

c) oświadcza i gwarantuje, że jest autorem Zgłoszenia konkursowego, a treści zawarte w Zgłoszeniu konkursowym nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr  osobistych i praw autorskich.

6.Udział w Konkursie mogą wziąć wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, które w okresie obowiązywania Konkursu śledziły profil No Fluff Coder na Facebooku.

7. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu i warunkami danego Konkursu oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania.

8. Każda osoba może wziąć jednorazowo udział w konkursie, czyli skomentować post konkursowy tylko jeden raz.

9.Odpowiedź powinna być sporządzona w języku polskim bądź angielskim, może zawierać słowa gwarowe lub obcojęzyczne używane we współczesnych slangach języka polskiego. Słowa gwarowe i obcojęzyczne nie powinny stanowić powyżej 25% treści odpowiedzi. Odpowiedź nie może zawierać słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

10. Uczestnik w celu wzięcia udziału w konkursie musi:

a. posiadać dostęp do Internetu,

b. posiadać hardware z zainstalowaną przeglądarką www : Firefox, Opera, Chrome Safari lub inną równoważną,

c. posiadać konto poczty elektronicznej i numer telefonu.

11. Zakazane jest udzielanie Odpowiedzi lub wysyłanie innych informacji i treści do No Fluff Coder  lub innych uczestników o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych lub mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogące wywołać zakłócenie lub uszkodzenie systemów komputerowych.

III.

Przebieg konkursu

1. Wyłonienie zwycięzców następuje w dwóch etapach. W pierwszym etapie Konkursu Jury weryfikuje zgodność Odpowiedzi z niniejszym regulaminem (etap formalny). W drugim etapie Jury dokonuje wyboru najlepszej odpowiedzi na podstawie kryteriów wskazanych w par. II ust. 2 regulaminu.

2. W przypadku wygrania nagrody, No Fluff Coder skontaktuje się ze zwycięzcą i poprosi o dane uczestnika konieczne do wysłania mu wygranej nagrody.

3. No Fluff Coder ogłosi wyniki konkursu w ciągu 24 godzin od zakończenia zbierania odpowiedzi. No Fluff Jobs nie przewiduje jakichkolwiek innych nagród niż opisanych w § I ust. 7.

IV.

Nagrody

1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada No Fluff Jobs.

2. W przypadku, gdy Nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 4 dochodowym od osób fizycznych, za pobranie od zwycięzców nagród i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator Konkursu.

3. Wydanie nagrody wypełnia wszelkie roszczenia zwycięzcy. Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu lub zwrotu kosztów udzielania Odpowiedzi.

4. Uczestnicy, którzy nie są zwycięzcami, zgodnie z niniejszym regulaminem, nie mają prawa do roszczenia o wynagrodzenie na podstawie jakiegokolwiek tytułu lub zwrotu kosztów udzielania Odpowiedzi.

V.

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do No Fluff Coder wyłącznie w formie mailowej na adres: hello@nofluffcoder.com. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.

2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.

3. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową w przeciągu 14 dni od dnia wysłania reklamacji.

VI.

Publikacja Regulaminu Konkursu

1.Z treścią Regulaminu można się zapoznać na https://bit.ly/2GUHbwo

VII.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska Bujok, Pl. Kaszubski 8/503, 81-350 Gdynia, NIP: 548-252-65-29. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu oraz wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu.

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska Bujok, Pl. Kaszubski 8/503,81-350 Gdynia. Niepodanie danych osobowych, niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Zwycięzców Konkursu, może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.

6. Zwycięzca ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia Nagrody zgłasza się drogą mailową na adres: info@nofluffjobs.com do 24 godzin od momentu ogłoszenia oficjalnych wyników.

VIII.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

2. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin oraz warunki danego Konkursu.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie.

4. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga No Fluff Jobs.

5. Wszelkie spory związane z Konkursem oraz prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla No Fluff Jobs.

6. No Fluff Jobs jest uprawniony do odwołania konkursu lub zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. W związku z odwołaniem konkursu lub zmianą niniejszego regulaminu uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów